Zdjęcie rozchodzących się kropek
Regulamin

Regulamin

Polityka prywatności

Polityka Prywatności Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE SA


Administrator danych osobowych

Towarzystwo Ubezpieczeń ZDROWIE S.A.

ul. Śląska 17,  81-319 Gdynia, e-mail: biuro@tuzdrowie.pl


Inspektor Ochrony Danych

TU ZDROWIE SA powołało Inspektora Danych Osobowych.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Biuro Handlowe Warszawa - ul. Kłobucka 23 00-699 Warszawa, e-mail: iod@tuzdrowie.pl .


Przetwarzanie danych przez TU ZDROWIE S.A.


W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą TU ZDROWIE SA  zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: RODO) i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.

TU ZDROWIE SA  zawsze informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej przetwarzania – np. przy zawieraniu umowy ubezpieczenia zdrowotnego..

Dane są zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.

Przetwarzając dane, TU ZDROWIE SA  zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o przetwarzaniu osobom, których dane dotyczą.

Jeżeli pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa i zabezpieczeń doszło do naruszenia ochrony danych osobowych TU ZDROWIE SA niezwłocznie poinformuje o takim zdarzeniu osoby, których dane dotyczą, w sposób zgodny z przepisami.

Inne szczegóły dotyczące ochrony danych osobowych Ubezpieczonych, Ubezpieczających i wnioskujących o zawarcie umowy ubezpieczenia zdrowotnego są dostępne po kliknięciu

Przez cały TU ZDROWIE SA zapewnia możliwość poprawiania swoich danych osobowych.

Serwery, system informatyczny i pracownicy TU ZDROWIE S.A. spełniają i gwarantują spełnienie wszystkich wymagań Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Rzecznika Ubezpieczonych, Rzecznika Praw Pacjenta i innych.

Materiały reklamowe dotyczące nowych produktów oferowanych przez Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE S.A. mogą być przesyłane jedynie za Państwa wyraźną zgodą.


Portal


Towarzystwo Ubezpieczeń ZDROWIE S.A. (dalej: TU ZDROWIE SA) przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową.

Gromadzone dane są wykorzystywane do celów administrowania serwisem i zapewnienia najlepszej jakości obsługi naszych Ubezpieczonych.

Dane identyfikacyjne nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi portal  www.tuzdrowie.pl , z wyjątkiem danych zamieszczonych w formularzach.

Korzystający z portalu podają swoje dane dobrowolnie.

Wszystkie podane dane osobowe bez zgody Państwa nie będą wykorzystywane do innych celów, jak jedynie do realizacji zawartej umowy prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Wszystkie dane dotyczące stanu zdrowia uzyskane po otrzymaniu zgody wykorzystywane są jedynie w celu zawarcia umowy ubezpieczenia zdrowotnego i prawidłowej realizacji jej zapisów (wykonywania umowy ubezpieczenia zdrowotnego).

Portal www.tuzdrowie.pl działa w oparciu o:

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO.
  • Ustawę o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późniejszymi zmianami);
  • Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami);
  • inne obowiązujące akty prawne.Polityka plików


Czym są pliki "cookie"?

Poprzez pliki "cookies" należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. "Cookies" zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików "cookies"?

Pliki "cookies" używane są w celu optymalizacji zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Jakich plików "cookies" używamy?

Stosowane są dwa rodzaje plików "cookies"– "sesyjne" oraz "stałe". Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików "cookies" albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
Pliki "cookies" wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Czy pliki "cookies" zawierają dane osobowe?

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików "cookies" mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików "cookies"

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików "cookies" w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików "cookies", może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.


Korespondencja niezwiązana z umową ubezpieczenia zdrowotnego


W przypadku korespondencji kierowanej do TU ZDROWIE S.A., dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania danej sprawy, której dotyczy korespondencja.

Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes TU ZDROWIE SA  (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z jego działalnością gospodarczą.

TU ZDROWIE SA przetwarza jedynie dane osobowe istotne dla sprawy, której dotyczy korespondencja. Całość korespondencji jest przechowywana w sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej danych osobowych (oraz innych informacji) i ujawniana jedynie osobom upoważnionym.


Kontakty telefoniczne niezwiązane z umową ubezpieczenia zdrowotnego


TU ZDROWIE SA może żądać podania danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt. Podstawą prawną jest w takim wypadku uzasadniony interes TU ZDROWIE SA (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na konieczności rozwiązania zgłoszonej sprawy związanej z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

Rozmowy telefoniczne mogą być także nagrywane – w takim wypadku na początku rozmowy przekazywana jest stosowna informacja. Rozmowy są rejestrowane w celach  monitoringu jakości świadczonej usługi i weryfikacji pracy pracowników – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do świadczenia usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) i celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes TU ZDROWIE SA  (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na dbaniu o jak najwyższą jakość obsługi oraz prowadzenie analiz statystycznych dotyczących komunikacji telefonicznej.

Nagrania są dostępne wyłącznie dla pracowników TU ZDROWIE SA lub podmiotów przetwarzających dane osobowe na zlecenie TU ZDROWIE SA.


Monitoring oraz kontrola wstępu


W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia może być zastosowany monitoring oraz kontrola wstępu do lokali i na teren zarządzany przez TU ZDROWIE SA. Zebrane w ten sposób dane nie są wykorzystywane do żadnych innych celów.

Dane osobowe w postaci nagrań z monitoringu oraz dane zbierane w rejestrze wejść i wyjść są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie obiektu oraz ewentualnie w celu obrony przed roszczeniami lub ich dochodzenia. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes danego Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa mienia TU ZDROWIE SA  oraz ochrony jego praw.


Procesy rekrutacyjne


W ramach procesów rekrutacyjnych TU ZDROWIE SA  oczekuje przekazywania danych osobowych (np. w CV lub życiorysie) jedynie w zakresie określonym w przepisach prawa pracy. W związku z tym nie należy przekazywać informacji w szerszym zakresie. W razie, gdy przesłane aplikacje będą zawierać dodatkowe dane, nie będą one wykorzystywane ani uwzględniane w procesie rekrutacyjnym.

Dane osobowe są przetwarzane:

  • w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący TU ZDROWIE SA (art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z przepisami Kodeksu pracy);
  • w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa, a także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
  • w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes TU ZDROWIE SA  (art. 6 ust. 1 lit f RODO).


Kontakty biznesowe


W związku z prowadzoną działalnością TU ZDROWIE SA  zbiera dane osobowe także w innych przypadkach – np. podczas spotkań biznesowych czy poprzez wymianę wizytówek – w celach związanych z inicjowaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku uzasadniony interes tego Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na tworzeniu sieci kontaktów w związku z prowadzoną działalnością.

Dane osobowe zebrane w takich przypadkach przetwarzane są wyłącznie w celu, dla jakiego zostały zebrane, a TU ZDROWIE SA zapewnia ich odpowiednią ochronę.


W przypadku potrzeby przesłania danych osobowych do Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE S.A.przy pomocy poczty elektronicznej prosimy dane zaszyfrować naszym kluczem PGP - klucz PGP do pobrania