Zdjęcie rozchodzących się kropek
Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Obowiązek informacyjny Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE S.A. zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane: RODO).

Towarzystwo Ubezpieczeń ZDROWIE S.A. przekazuje informację wymaganą postanowieniami RODO i dotyczącą przetwarzania danych osobowych, przed wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

 


Administrator Danych


Administratorem danych jest Towarzystwo Ubezpieczeń ZDROWIE S.A. z siedzibą w Gdyni, przy ul. Śląskiej 17 (dalej: TU ZDROWIE S.A.)


Dane kontaktowe


Z TU ZDROWIE S.A. można się skontaktować poprzez adres email: biuro@tuzdrowie.pl, formularz kontaktowy pod adresem www.tuzdrowie.pl, telefonicznie pod numerem 58 888 2 999 lub pisemnie na adres siedziby TU ZDROWIE S.A.


Inspektor danych osobowych 

TU ZDROWIE S.A. wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez email iod@tuzdrowie.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.


Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania


Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:
1) wykonania umowy ubezpieczenia zdrowotnego – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do wykonywania umowy oraz zgoda na przetwarzanie danych o stanie zdrowia,
2) marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych TU ZDROWIE SA, w tym w celach analitycznych i profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu TU ZDROWIE SA; uzasadniony interesem TU ZDROWIE SA jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług,
3) wypełnienia przez TU ZDROWIE SA obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – podstawą prawna przetwarzania danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
4) ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Panią/Panem umową ubezpieczenia zdrowotnego – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu TU ZDROWIE SA; uzasadnionym interesem TU ZDROWIE SA jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń,
5) ewentualnie w celu podejmowania czynności w związku z przeciwdziałaniem przestępstwom– podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu TU ZDROWIE SA; uzasadnionym interesem TU ZDROWIE SA jest możliwość przeciwdziałania i ściganie przestępstw popełnianych na szkodę zakładu ubezpieczeń,
6) reasekuracji ryzyk – podstawa prawna przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu TU ZDROWIE SA; uzasadnionym interesem TU ZDROWIE SA jest zmniejszenie ryzyka ubezpieczeniowego związanego z umowa zawartą z Panią/Panem, lub na Pani/Pana rzecz.


Kategorie danych


TU Zdrowie przetwarza następujące kategorie danych: dane identyfikujące osobę (tj. imię i nazwisko, PESEL/nr paszportu, data urodzenia, ew. powinowactwo z Głównym Ubezpieczonym, dane kontaktowe (nr telefonu, adres mailowy), dane adresowe (adres do korespondencji, adres zamieszkania) dane finansowe oraz dane dotyczące numeru rachunku bankowego jak również dane o wykonanych usługach medycznych i okolicznościach ich wykonania, stanu zdrowia ubezpieczającego, ubezpieczonego, osób poszukujących ochrony ubezpieczeniowej, innych osób uprawnionych z umowy ubezpieczenia, osób kontaktujących się oraz kontrahentów.


Źródło pochodzenia danych


TU ZDROWIE S.A. otrzymuje dane osobowe od następujących podmiotów: od operatorów medycznych, placówek medycznych jak również od ubezpieczającego, ubezpieczonego, innych osób uprawnionych z umowy ubezpieczenia jak również od osób kontaktujących się z TU Zdrowie.


Okres przechowywania danych


Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia zdrowotnego lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych, wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy ubezpieczenia, obowiązku przechowywania wynikającego z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, przepisów wypełnianiu międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz przepisów o automatycznej wymianie informacji podatkowych z innymi państwami. TU ZDROWIE S.A. przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i celów analitycznych jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach.


Odbiorcy danych


Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom świadczącym usługi medyczne, podmiotom realizującym świadczenia ubezpieczeniowe na rzecz ubezpieczonych przez TU ZDROWIE S.A., podmiotom świadczącym usługi infolinii medycznej i zakładom reasekuracji. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie TU ZDROWIE S.A., m.in. dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, agencjom marketingowym, czy też agentom ubezpieczeniowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z TU ZDROWIE S.A. i wyłącznie zgodnie z poleceniami TU ZDROWIE S.A. Pani/Pana dane osobowe, za wyjątkiem danych o wykonanych usługach medycznych są udostępniane Ubezpieczającym w celu zapewnienia należytej ochrony ubezpieczeniowej/rozliczania należnej składki. Jak również podmiotom świadczącym usługi doradcze, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą, pocztową lub kurierską oraz innym podmiotom na podstawie przepisu prawa (tj. np. ZUS, US, sąd, Policja).


Prawa osoby, której dane dotyczą


Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo zadania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawa przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanką prawnie uzasadnionego interesu TU ZDROWIE S.A., przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania.
W zakresie, w jakim podstawa przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od TU ZDROWIE S.A. Pani/Pana danych osobowych,
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochrona danych osobowych. W celu skorzystania
z powyższych praw należy skontaktować się z TU ZDROWIE S.A. lub z Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.


Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, może być stosowane automatyczne przetwarzanie danych osobowych w celu profilowania, polegające na zautomatyzowanej analizie podanych informacji w celu ustalenia istotnych elementów umowy ubezpieczenia, takich jak wysokość składki ubezpieczeniowej. Algorytmy przeprowadzające analizę, o której mowa powyżej, nie mogą prowadzić do jakiejkolwiek formy dyskryminacji i mają na celu wyłącznie dostosowanie umowy ubezpieczenia do informacji poddanych analizie, w celu zapewnienia analogicznych warunków umowy ubezpieczenia, dla osób znajdujących się w analogicznej sytuacji TU ZDROWIE S.A. w celu zapewnienia jak najsprawniejszego działania może stosować podejmowanie decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych w celu organizowania świadczeń ubezpieczeniowych. W takich sytuacjach TU ZDROWIE S.A. zapewnia możliwość uzyskania interwencji ludzkiej, wyrażenia własnego stanowiska, jak również możliwość zakwestionowania stanowiska w procedurze reklamacyjnej, takiej samej jak w przypadku podejmowania decyzji w sposób niezautomatyzowany.


Informacja o wymogu podania danych


Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia oraz do przeprowadzenia oceny ryzyka ubezpieczeniowego. Bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie i wykonanie umowy ubezpieczenia. Dla celów marketingowych podanie danych jest dobrowolne. 

ZGODY na przetwarzanie danych osobowych >>