Zdjęcie rozchodzących się kropek
Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO

Towarzystwo Ubezpieczeń ZDROWIE S.A. przekazuje informację wymaganą postanowieniami RODO i dotyczącą przetwarzania danych osobowych, przed wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

 

Administrator Danych


Administratorem danych jest Towarzystwo Ubezpieczeń ZDROWIE S.A.  z siedzibą w Gdyni, przy ul. Śląskiej 17  (dalej: TU ZDROWIE SA)


Dane kontaktowe


Z TU ZDROWIE SA można się skontaktować poprzez adres email: biuro@tuzdrowie.pl, formularz kontaktowy pod adresem www.tuzdrowie.pl, telefonicznie pod numerem 58 888 2 999 lub pisemnie na adres siedziby TU ZDROWIE SA.

TU ZDROWIE SA wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez email iod@tuzdrowie.pl, telefonicznie pod numerem 58 888 2 999 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.


Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania


Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:

  1. wykonania umowy ubezpieczenia zdrowotnego – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do wykonywania umowy oraz zgoda na przetwarzanie danych o stanie zdrowia,
  2. marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych TU ZDROWIE SA, w tym w celach analitycznych i profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu TU ZDROWIE SA; uzasadnionym interesem TU ZDROWIE SA jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług,
  3. wypełnienia przez TU ZDROWIE SA obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – podstawą prawna przetwarzania danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
  4. wypełniania przez TU ZDROWIE SA obowiązków związanych z raportowaniem FATCA/CRS – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na TU ZDROWIE SA wynikającego z przepisów o wypełnianiu międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, oraz przepisów o automatycznej wymianie informacji podatkowych z innymi państwami;
  5. ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Panią/Panem umową ubezpieczenia zdrowotnego – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu TU ZDROWIE SA; uzasadnionym interesem TU ZDROWIE SA  jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń,
  6. ewentualnie w celu podejmowania czynności w związku z przeciwdziałaniem przestępstwom ubezpieczeniowym – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu TU ZDROWIE SA; uzasadnionym interesem TU ZDROWIE SA jest możliwość przeciwdziałania i ściganie przestępstw popełnianych na szkodę zakładu ubezpieczeń,
  7. reasekuracji ryzyk – podstawa prawna przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu TU ZDROWIE SA; uzasadnionym interesem TU ZDROWIE SA  jest zmniejszenie ryzyka ubezpieczeniowego związanego z umowa zawartą z Panią/Panem, lub na Pani/Pana rzecz.
  8. realizacji umowy zawartej przez TU ZDROWIE SA - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy oraz uzasadniony interes administratora.


Źródło pochodzenia danych


TU ZDROWIE SA otrzymuje dane osobowe takie jak:

  1. imię, nazwisko, PESEL/nr paszportu, data urodzenia, płeć, ew. powinowactwo z Ubezpieczonym Głównym, nr tel. komórkowego i adres e-mail od Ubezpieczającego w celu wykonywania umowy ubezpieczenia;
  2. dane o wykonanych usługach medycznych i okolicznościach ich wykonania od operatora/ów medycznego/ych lub placówki medyczne przekazywane w celu rozliczenia usług medycznych i tworzenia wymaganych polskim prawem rejestrów szkód.


Okres przechowywania danych


Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia zdrowotnego lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy ubezpieczenia, obowiązku przechowywania wynikającego z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, przepisów wypełnianiu międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, oraz przepisów o automatycznej wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.

TU ZDROWIE SA  przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i celów analitycznych jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach.


Odbiorcy danych


Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom świadczącym usługi medyczne, podmiotom realizującym świadczenia ubezpieczeniowe na rzecz ubezpieczonych przez TU ZDROWIE SA, podmiotom świadczącym usługi infolinii medycznej i zakładom reasekuracji.

Ponadto Pani/Pana dane osobowe, za wyjątkiem danych o wykonanych usługach medycznych, mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie TU ZDROWIE SA, m.in. dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, agencjom marketingowym, czy tez agentom ubezpieczeniowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z TU ZDROWIE SA i wyłącznie zgodnie z poleceniami TU ZDROWIE SA.

Pani/Pana dane osobowe, za wyjątkiem danych o wykonanych usługach medycznych są udostępniane Ubezpieczającym w celu zapewnienia należytej ochrony ubezpieczeniowej/rozliczania należnej składki.


Przekazywanie danych poza EOG


Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.


Prawa osoby, której dane dotyczą


Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo zadania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawa przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu TU ZDROWIE SA , przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania.

W zakresie, w jakim podstawa przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od TU ZDROWIE SA Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z TU ZDROWIE SA lub z Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.


Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, może być stosowane automatyczne przetwarzanie danych osobowych w celu profilowania, polegające na zautomatyzowanej analizie podanych informacji w celu ustalenia istotnych elementów umowy ubezpieczenia, takich jak wysokość składki ubezpieczeniowej. Algorytmy przeprowadzające analizę, o której mowa powyżej, nie mogą prowadzić do jakiekolwiek formy dyskryminacji i mają na celu wyłącznie dostosowanie umowy ubezpieczenia do informacji poddanych analizie, w celu zapewnienia analogicznych warunków umowy ubezpieczenia, dla osób znajdujących się w analogicznej sytuacji. TU ZDROWIE SA w celu zapewnienia jak najsprawniejszego działania może stosować podejmowanie decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych w celu organizowania świadczeń ubezpieczeniowych. W takich sytuacjach TU ZDROWIE SA zapewnia możliwość uzyskania interwencji ludzkiej, wyrażenia własnego stanowiska, jak również możliwość zakwestionowania stanowiska w procedurze reklamacyjnej, takiej samej jak w przypadku podejmowania decyzji w sposób niezautomatyzowany.


Informacja o wymogu podania danych


Podanie danych osobowych w związku z przystąpieniem do umowy ubezpieczenia jest konieczne do wykonywania umowy ubezpieczenia.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

ZGODY na przetwarzanie danych osobowych >>